Stadgar

Stadgar

(antagna vid konstituerande möte 96 03 13, ändring av § 3 vid årsmöte 02 03 18, ändring  av § 3 vid höstmötet 2017-11-14)
§ 1 Föreningen utgör en sammanslutning av läkare verksamma inom barn- och ungdomspsykiatrin, samt andra läkare med särskilt intresseför barnneuropsykiatri.

§ 2
Föreningens syfte är:

  • att bevaka och vidareutveckla det barnneuropsykiatriska kunskapsområdet.
  • att tillsammans med Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri företrädaspecialområdets vetenskapliga och fackliga intressen och utgöra remissinstans till Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri.

§ 3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare fyra – sex medlemmar, vilka väljs för ett år i sänder.

§ 4 Förslag till styrelse upprättas av en valberedning bestående av två medlemmar.

§ 5 Ordförande åligger att leda föreningens sammanträden och att i samråd med sekreteraren uppgöra föredragningslistor för desamma. Sekreteraren åligger att minst två veckor före sammanträde tillställa föreningens medlemmar kallelse och föredragningslista samt föra protokoll och medlemsförteckning. Kassören åligger att ge Sveriges Läkarförbund underlag för upptagande av sektionens årsavgift, samt föra föreningens räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med styrelsens beslut. Styrelsens förvaltning granskas årligen av en revisor, utsedd av föreningen.

§ 6 Föreningens beslut fattas genom omröstning med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7
Föreningen skall hålla minst två sammanträden årligen varav ett på våren (årsmöte) och ett på hösten och protokoll från sammanträdena skall tillställas Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Vid årsmötet skall föreningen

  • a) utse ordförande att leda förhandlingarna och sekreterare.
  • b) utse två justeringsmän.
  • c) granska styrelsens, kassörens och revisorns berättelse samt besluta om ansvarsfrihet.
  • d) välja styrelse.
  • e) för tiden till nästa årsmöte välja revisor och revisorssuppleant.
  • f) utse valberedning.
  • g) fastställa årsavgiften.

§ 8 Ändring av föreningens stadgar kan ske endast efter beslut vid två på varandra följande föreningssammanträden. För beslut fordras 2/3 majoritet bland de röstande. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställas föreningens medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet.