Protokoll årsmöte  2013                                          

Tid:               19/3 2013, kl. 16:15

Plats:            Bonnierhuset, Stockholm

1.                   Mötets öppnande

Ordföranden Björn Kadesjö öppnar mötet.

2                    Val av ordförande/sekreterare

Till mötets ordförande valdes Björn Kadesjö som hälsade välkommen 26 deltagande medlemmar. Harald Sturm valdes till sekreterare i frånvaro av ordinarie sekreterare Selma Idring.              

3                    Val av justeringsmän/kvinnor

                      Svenny Kopp och Eva Nordin Olsson valdes till justeringskvinnor.

4                    Fastställande av dagordning

                      Församlingen godkänner dagordningen.

5                    Verksamhetsberättelse

                      Presenteras av ordföranden Björn Kadesjö.

6                    Revisionsberättelse

Kassörens verksamhetsberättelse presenteras av kassör Harald Sturm.   

Revisor Ylva Stenbom beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

7                    Remisser

                      Inga remisser har inkommit under året.

8                    Hemsida

Under året har en ny hemsida lanserats för att anpassa utformningen medlemmarnas behov av lättillgänglighet och funktionalitet. Som ansvarige för hemsidans uppdatering har utsetts Selma Idring och Najah Khalifa.

 

 

9                    Val av styrelse

Den nyvalda styrelsen 2013 utgörs av Kerstin Malmberg (ordförande), Harald Sturm (kassör), Selma Idring (sekreterare), Ylva Liander, Marie O’Neill, Najah Khalifa och Magnus Lindvall som ledamöter. De nya medlemmarna i styrelsen hälsas välkommen.

10                 Val av valberedning

Som valberedningen 2013 föreslås och väljs Maibritt Giacobini och Alf  Kågström.

11                 Val av revisorer

                      Ylva Stenbom (revisor), Mats Ageberg (revisorsuppleang) omväljs.

12                 Kurser/Utbildningsfrågor

Marie ONeill informerar om att BUP föreningen planerar anordnande av ett symposium i samband med årets riksstämma med temat ADHD och stegvis vård. Deltagandet av BNPS diskuteras.

13                 Nästa års fortbildningsdagar 

Det föreslås som datum den 20 – 21 Mars 2014. Datumet kommer att fastslås i samband med den nya styrelsens första möte den 3 juni kl 9.15-16.00 i Stockholm.

                      Förslag på teman:

                      Neuropsykiatri och anknytning

                      Neuropsykiatri och flerspråkiga barn

                      ADHD och sömn  och missbruk

                      Neuropsykiatri och samhällsutveckling, hur uppstår funktionsnedsättning.

14                 Övriga frågor

Utvärdering av årets samordning med skolläkarna diskuteras och det föreslås en liknande fortsättning nästa år.

Det diskuteras betydelsen av att få ST läkarna i barnmedicin och barnpsykiatri bli intresserade av ämnet neuropsykiatri och eventuella aktiva åtgärder nästa år för att ”sponsra” delaktighet i utbildningsdagarna. Eventuell kontakt med studierektorerna planeras.

Det diskuteras betydelsen av att vuxna individer med neuropsykiatriska funktionshinder inte uppmärksammas tillräckligt. Sektionens ansvar i detta diskuteras och att eventuell kontakt med vuxenpsykiatrisk utbildningsansvarige inom föreningen planeras under det kommande året.

15                 Mötets avslutande

För styrelsen

 

Harald Sturm, tf sekreterare                                                            20 mars 2013

 

*****

Protokoll årsmöte  2o12                                           2012-03-29

Tid:          29/3 2012, kl. 16:15

Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg

1                    Mötets öppnande

2                    Val av ordförande/sekreterare

                      Björn Kadesjö (ordförande), MaiBritt Giacobini (sekreterare)

3                    Val av justeringsmän/kvinnor

                      Svenny Kopp, Eva Nordin Olsson

4                    Fastställande av dagordning

                      församlingen godkänner dagordningen

5                    Verksamhetsberättelse

                      presenteras av MaiBritt Giacobini

6                    Revisionsberättelse: kassörens verksamhetsberättelse presenteras av kassör Harald Sturm.    Revisor Ylva Stenbom beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

                      Förslag att utlysa stipendier för ST-läkare (som är medlemmar i sektionen) för att komma till utbildningsdagarna då det finns ett ekonomiskt utrymme. Även reducerat pris för pensionärer och studenter diskuteras.

7                    Remisser

                      Inga remisser har inkommit under året

8                    Hemsida

Samarbete med skoläkarnas samt neuropediatriska sektionens hemsida – utbyte av information om kurser mm. Ambitionen är att sprida information om utbildningsdagar.

9                    Val av styrels

Nya styrelsen 2012 utgörs av Björn Kadesjö (ordförande), Harald Sturm, Ylva Liander, Marie O’Neill, Alf Kågström, Selma Idring och Najah Khalifa

10                 Val av valberedning

                      Kerstin Malmberg och MaiBritt Giacobini

11                 Val av revisorer

                      Ylva Stenbom (revisor), Mats Ageberg (revisor     suppleang)

12                 Kurser/Utbildningsfrågor

13                 Nästa års fortbildningsdagar  21 – 22 Mars 2013

                      Förslag på teman:

                      Små barn – tidig förskoleålder

                      Tidiga hälsoövervakningar – hur ska barnen hittas med demontering av   skolhälsovården

                      Övergång till vuxenvärlden (locka vuxenpsykiatriker)

                      Hur implementeras kunskapen i vardagen

                      Farlighetsaspekten + problemskapande situationer

                      Etisk diskussion runt fosterdiagnostik

                      Barn som tillhör habiliteringen och har svåra psykiatriska tillstånd

                      Förslag på föreläsare: Christopher Gillberg stående, Tony Atwood, föreläsare som företräder aktuell neurobiologisk forskning

14                 Övriga frågor

15                 Mötets avslutande

För styrelsen

MaiBritt Giacobini, sekreterare